Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen MOwiththeflow
en jou als opdrachtgever. De algemene voorwaarden gelden ook voor toekomstige offertes en
overeenkomsten.
1.2 De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij MOwiththeflow derden betrekt.
1.3 Eventuele algemene voorwaarden van jou als opdrachtgever worden uitgesloten.
1.4 Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken als wij dit schriftelijk met elkaar afspreken.
1.5 Als een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing, ook als dit een gedeelte van een bepaling is.
1.6 Met ‘schriftelijk’ wordt ook e-mail bedoeld, behalve in die gevallen dat de wet dwingend anders bepaald.
1.7 Indien er tegenstrijdigheden blijken te zijn tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de
gesloten overeenkomst, dan zal de gesloten overeenkomst voor gaan.

Offerte

2.1 MOwiththeflow zal bij een aanvraag een vrijblijvende offerte tot de verwachte werkzaamheden en een
daarbij passende prijs toesturen. Een offerte is gebaseerd op de informatie en gegevens die je als
opdrachtgever verstrekt, zoals bijvoorbeeld: Wat is het idee? Wat is het doel? Wie is de doelgroep? Hoe wil je
het als opdrachtgever gebruiken? Wat is de gewenste planning?
2.2 Een offerte is vrijblijvend en een maand geldig.
2.3 Op een offerte dient in beginsel schriftelijk akkoord te worden gegeven. Als op de offerte niet schriftelijk
akkoord is gegeven, maar toch wordt ingestemd met het uitvoering geven aan de opdracht, dan wordt dit ook
gezien als een akkoord op de betreffende offerte.
2.4 MOwiththeflow kan niet aan haar offerte worden gehouden als je als opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Alle prijzen zijn inclusief btw.
2.6 Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.7 MOwiththeflow is niet verplicht om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een deel van de
opgegeven prijs.
2.8 MOwiththeflow mag een opdracht te weigeren als er goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te
gaan.

Uitvoering & verzending

3.1 De opdracht wordt op basis van de offerte waar akkoord op is gegeven uitgevoerd.
3.2 Op basis van schetsen (worden per mail gestuurd) geef je als opdrachtgever feedback die MOwiththeflow in overleg doorvoert.
MOwiththeflow hanteert maximaal twee keer een wijzigingsmogelijkheid op de schets. Daarna zal er een
uitgewerkte versie ontstaan, hiervoor geldt één correctieronde met kleine wijzigingen. Grote veranderen qua
opzet worden als meerwerk beschouwd.
3.4 Bij het schilderen op de muur dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de muur glad is. Glad gestukadoord of glad behang, voorzien van gewone witte muurverf op waterbasis (of heel licht van kleur). MOwiththeflow schildert niet op spachtelputz of structuurbehang. Twijfelt u? Neem dan contact op.
3.5 Daarnaast moet bij het uitvoeren van een muurtekening minimaal het volgende op locatie aanwezig zijn: verwarming, stromend water met afvoer, enige schoonmaakspullen (emmer en stofzuiger).
3.6 Het is niet aan te bevelen om een muurschildering te laten maken tijdens een verbouwing.
3.7 MOwiththeflow voert de opdracht met goede zorg uit. Zij heeft een inspanningsverplichting en zal
haar werkzaamheden naar eigen creatief inzicht uitvoeren.
3.8 MOwiththeflow heeft een eigen tekenstijl, het ‘niet mooi vinden’ is geen reden voor afkeuring, korting,
schadevergoeding of ontbinding. Afwijkingen van geringe betekenis kunnen hiervoor ook geen reden zijn.
Afwijkingen van geringe betekenis zijn in ieder geval afwijkingen die geen of in ondergeschikte c.q. beperkte
mate invloed hebben op de gebruikswaarde van het opgeleverde.
3.9 MOwiththeflow is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele kleurafwijkingen van werken
vanwege een andere weergave op beeldscherm. Kleuren komen op een beeldscherm altijd wat feller en frisser
uit, in drukwerk wordt dit wat afgezwakt. Laat bij twijfel altijd een drukproef maken, de kosten komen voor
rekening van jou als opdrachtgever.
3.10 MOwiththeflow mag derden inschakelen voor de uitvoering van een opdracht. MOwiththeflow is gemachtigd
om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen/-uitsluitingen die derden hanteren mede namens opdrachtgever
te aanvaarden. MOwiththeflow is niet aansprakelijk voor derden in de uitvoering van een opdracht.
3.11 De werkzaamheden kunnen, wanneer dit schriftelijk met elkaar is afgesproken, worden uitgevoerd binnen
een termijn. Deze termijn is altijd een geschatte termijn. Als verwacht wordt dat een geschatte termijn niet
wordt gehaald, zal MOwiththeflow met jou als opdrachtgever overleggen om de gevolgen van de overschrijding
voor de verdere planning te bespreken.
3.12 MOwiththeflow gaat vertrouwelijk om met alle informatie die jij als opdrachtgever beschikbaar stelt om de
opdracht te kunnen voldoen.
3.13 MOwiththeflow verwerkt persoonsgegevens volgens toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

3.14 MOwiththeflow maakt bestelling klaar voor verzending op elke maandag en donderdag. Dit betekent dat het tot drie werkdagen kan duren voordat een bestelling verzonden wordt.

Opzegging

4.1 Je bent als opdrachtgever in eventuele afwijking van het in artikel 7:400 t/m 7:413 BW, niet bevoegd een
overeenkomst op te zeggen, tenzij je als opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag van de volledige
opdracht voldoet.

Betaling

5.1 Betaling ontvangt de MOwiththeflow graag binnen 14 dagen na facturering. MOwiththeflow mag een
aanbetaling voor de start van een opdracht vragen.
5.2 MOwiththeflow is mag (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten, als jij je als opdrachtgever niet
aan betalingsafspraken houdt.
5.3 Als MOwiththeflow voor een opdracht buiten Nijkerk reist, worden reiskosten + eventuele parkeer- en tolkosten doorberekend zoals in de
offerte aangegeven.
5.4 Na 14 dagen na de factuurdatum ben jij als opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in
verzuim. Je bent als opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een
rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
5.5 Bij eventueel bezwaar over een factuur dien je als opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken. Bezwaren schorten de betalingsverplichtingen niet op.
5.6 Er vindt door jou als opdrachtgever ook geen verrekening plaats.
5.7 Als je als opdrachtgever niet aan jouw verplichtingen voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van
voldoening in en buiten rechte voor rekening van jou als opdrachtgever. Over deze kosten is ook wettelijke
rente verschuldigd.

Aansprakelijkheid

6.1 MOwiththeflow is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
– eventuele kleurafwijkingen vanwege een andere weergave op beeldscherm;
– bij jou als opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking onjuiste of
onvolledige gegevens of informatie door of namens jou als opdrachtgever;
– bij jou als opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
6.2 MOwiththeflow is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld voor de uitvoering van
een opdracht.
6.3 De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade.
6.4 De aansprakelijkheid van MOwiththeflow is beperkt, als en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de
hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag, met inbegrip van een eventueel eigen risico.
6.5 Mocht hiervan geen sprake zijn, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheid van MOwiththeflow is in ieder
geval beperkt tot maximaal eenmaal het verschuldigde en betaalde factuurbedrag.
6.6 Beperkingen/ uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als er sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid van MOwiththeflow.

Overmacht

7.1 MOwiththeflow is niet gehouden om enige verplichting na te komen als er sprake is van overmacht.
7.2 Mocht de overmacht situatie langer dan twee maanden duren, dan mag iedere partij de overeenkomst
schriftelijk ontbinden, voor het gedeelte dat nog niet is nagekomen.
7.3 Als de overmacht tijdelijk is, mag MOwiththeflow haar prestaties opschorten voor de duur van de
overmachtssituatie.
7.4 Bij overmacht is MOwiththeflow ook niet gehouden tot enige kosten of (schade)vergoeding.
7.5 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in deze
algemene voorwaarden in ieder geval, maar niet alleen, verstaan: epidemieën, pandemieën,
overheidsmaatregelen, stakingen, rellen, overstroming, (natuur)rampen, storm, onweer, stroom-, elektriciteits-
, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, manipulatie, hacking/ diefstal, brand, schade,
verlies of diefstal van zaken waarmee wordt gewerkt, wanprestaties van derden, het verloren gaan van
materialen, vervoersproblemen, wegblokkades, ongeval, arbeidsongeschiktheid, ernstige ziekte of overlijden
van naasten.

Vrijwaring

Jij als opdrachtgever vrijwaart MOwiththeflow tegen alle aanspraken van derden, directe en indirecte kosten
daarbij inbegrepen, die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mowiththeflow.

Termijnen

9.1 Elke aansprakelijkheid van MOwiththeflow vervalt na verloop van 6 maanden vanaf de dag waarop de
opdracht is geëindigd.
9.2 Elke bevoegdheid van jou als opdrachtgever om je op een aanspraak te beroepen vervalt als je als
opdrachtgever niet tijdig (in ieder geval binnen 30 dagen), nadat jij de feiten, bijvoorbeeld een tekortkoming,
hebt ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, uitdrukkelijk, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar hebt
gemaakt.
9.3 Iedere rechtsvordering (maar ook vorderingsrecht) vervalt en is niet ontvankelijk als een vordering niet
binnen 6 maanden, nadat jij als opdrachtgever uitdrukkelijk, schriftelijk en gemotiveerd hebt geprotesteerd,
door jou als opdrachtgever in rechte aanhangig is gemaakt.
9.4 Eventuele afwijkingen van wettelijke bepalingen hierover gelden niet als er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van MOwiththeflow.

Intellectueel eigendom

10.1 MOwiththeflow behoudt zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet
en andere intellectuele wet- en regelgeving. Denk hierbij aan al het gemaakte werk, van schetsen tot definitief
opgeleverd werk, inclusief illustraties op uitingen van MOwiththeflow. Het werk mag door jou als opdrachtgever
voor eigen doeleinden worden gebruikt, zoals uit de overeenkomst voortvloeit, maar niet zonder toestemming
worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op andere wijze aan derden worden getoond. MOwiththeflow levert
werk op met naamsvermelding, deze mag niet worden verwijderd.
10.2 MOwiththeflow mag ontwikkelde werken geheel of gedeeltelijk gebruiken voor promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden. MOwiththeflow zal rekening houden met eventuele vertrouwelijke informatie.
10.3 MOwiththeflow is niet aansprakelijk voor door of namens jou als opdrachtgever aangeleverde informatie en
gegevens die inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht, waaronder inbegrepen auteursrecht of
enig ander recht van intellectueel eigendom. Jij als opdrachtgever garandeert dat de over te dragen rechten
onbezwaard zijn en dat er geen rechten van derden op rusten.

Bewaren

11.1 Je bent als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het bewaren van werken. Werken als eindresultaten
worden gemiddeld genomen door MOwiththeflow een jaar bewaard na oplevering. Opgeleverde werken kunnen
worden opgevraagd, maar verstrekking kan niet door MOwiththeflow worden gegarandeerd

Recht

12.1 Het Nederlands recht is van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van MOwiththeflow is alleen
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders bepaald.