Privacy

Persoonsgegevens

MOwiththeflow is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Zij vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. MOwiththeflow verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

 

Zij informeert jou over welke persoonsgegevens zij verwerkt, in hoeverre en op welke manier. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. De manier waarop en de mate waarin persoonsgegevens worden verwerkt, staan dan ook in verhouding tot het te dienen doel. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

 

MOwiththeflow draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies, misbruik, en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking.

 

Bij eventuele vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Mowiththeflow
Hoefslag 7
3862 KA Nijkerk

hello@mowiththeflow.nl
06-24943428

KvK: 20130179

Verwerking persoonsgegevens

Website, contactformulier en email
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en gebruikte internetbrowser verstrekt. Deze gegevens zullen worden gebruikt om internetcriminaliteit tegen te gaan en zo de website bereikbaar en veilig te houden, dit is een gerechtvaardigd belang.

Op de website is het mogelijk een contactformulier in te vullen. In het contactformulier wordt gevraagd naar voor- en achternaam en emailadres. Je kunt vrijblijvend een telefoonnummer invullen. Hiervoor geef je toestemming om MOwiththeflow door middel van deze gegevens contact op te laten nemen.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan MOwiththeflow verstrekt per email. Hierbij kun je denken aan voor- en achternaam, telefoonnummer en emailadres of andere persoonsgegevens die je toestuurt. Hiermee verleen je toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Dienstverlening
Wanneer je een offerte aanvraagt of gebruik wil maken van de dienstverlening van MOwiththeflow vraagt zij je om een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Hierbij kun je denken aan een (bedrijfs)naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, emailadres en eventueel contactpersoon.

Voor eventuele dienstverlening kunnen ook foto’s door jou worden verstrekt. Deze kunnen in sommige gevallen worden aangemerkt als persoonsgegeven.

Mocht MOwiththeflow gemaakte opdrachten willen plaatsen op haar social media kanalen, dan zal zij hiervoor toestemming vragen.

(Bedrijfs)naam, adres, postcode, plaats en emailadres zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van een factuur. Door een betaling aan MOwiththeflow te doen verstrek jij, jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan MOwiththeflow .

Leveranciers
MOwiththeflow heeft ook contact met leveranciers. MOwiththeflow heeft van jou als leverancier een bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats en voor- en achternaam, emailadres en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan leveranciers verstrek je als leverancier een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats, kvk nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Cookies
Ook door gebruik van cookies zouden eventuele persoonsgegevens kunnen worden verzameld. Dit staat beschreven op de pagina Cookiebeleid.

Waarom?

Waarom heeft MOwiththeflow deze gegevens nodig?
MOwiththeflow verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om met je in contact te kunnen treden en vragen te beantwoorden;
– Offertes te versturen;
– Het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst;
– Het uitoefenen van de overeenkomst met leveranciers;
– Het afhandelen van betalingen;
– Het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
– Het beveiligen van de website van MOwiththeflow;
– Het voldoen aan wettelijke verplichting, zoals persoonsgegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover daarvoor toestemming is verleend.

Jouw rechten

In sommige gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mowiththeflow en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Mowiththeflow een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@mowiththeflow.nl. Mowiththeflow reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek.

 

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag)

Bewaren

Het uitgangspunt is dat MOwiththeflow persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart.

 

Het IP-adres, browsertype en besturingssysteem ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging, met een maximum van 4 weken.

 

Ten aanzien van contactformulieren en e-mails zal frequent worden beoordeeld of deze, in het kader van persoonsgegevens niet langer en niet meer dan noodzakelijk bewaren, al dan niet kunnen worden verwijderd.

 

Er bestaat een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van MOwiththeflow zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klantgegevens, maar ook gegevens van leveranciers.

 

Eventuele foto’s die in het kader van de dienstverlening zijn verstrekt, bewaart MOwiththeflow een maand na levering van de opdracht.

 

Persoonsgegevens kunnen op basis van toestemming voor met elkaar overeengekomen doeleinden natuurlijk wel worden bewaard.

Delen

Persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Tussen MOwiththeflow en de derde partijen wordt een overeenkomst gesloten, wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens.

Hierbij kun je denken aan hosting en websitebeheer, opslag, verzending van email, agendabeheer, boekhoudprogramma en boekhouder. Mochten persoonsgegevens worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische ruimte, dan zullen in dergelijke gevallen passende maatregelen worden genomen om te waarborgen dat je gegevens goed worden beschermd.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. MOwiththeflow raadt jou daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2022.